SEKCJA KOLEKCJONERSKA

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO PRZY

LOK TARNOBRZEG – KŻR GROM

 1. Stowarzyszenie działa jako wewnętrzna sekcja kolekcjonerska Ligii Obrony Kraju klubu strzeleckiego KŻR GROM w Tarnobrzegu i ma charakter kolekcjonerski oraz strzelecki.

 2. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest  RP.

 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnobrzeg.

 5. Stowarzyszenie podlega nadrzędnemu statutowi, regulaminowi i zasadom ustalonym w Klubie Żołnierzy Rezerwy GROM.

 6. Stowarzyszenie nadrzędnie reprezentuje Prezes klubu strzeleckiego GROM, zaś podlega mu Przewodniczący Stowarzyszenia reprezentujący na zewnątrz sekcję kolekcjonerską.

 7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o   stowarzyszeniach.

 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

 9. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich nadrzędnego klubu strzeleckiego.

 10. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 11. Celem Stowarzyszenia jest:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i kolekcjonerstwa, popularyzacja form aktywnego wypoczynku, aktywnego trybu życia.

 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kolekcjonerskich i strzeleckich członków klubu.

 • Tworzenie warunków dla rozwoju sportów strzeleckich i kolekcjonerstwa.

 • Promowanie i propagowanie kolekcjonerstwa broni białej, pneumatycznej, replik broni palnej, broni czarnoprochowej, umundurowania i części uzbrojenia, broni historycznej oraz nowoczesnej broni bojowej.

 •  Organizacja wystawek kolekcjonerskich, spotkań i wyjazdów o charakterze strzeleckim.  

 • Propagowanie wiedzy bronioznawczej i nauka bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

 • Popularyzacja wiedzy w zakresie strzelectwa, historii oręża, historii wojskowości i umundurowania, bezpiecznego posługiwania się bronią oraz bezpiecznego zachowania na strzelnicy.

 • Promowanie pozytywnego wizerunku miłośników i posiadaczy broni.

 • Promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w wyżej wskazanym zakresie.

 • Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kolekcjonerskim w myśl przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w oparciu o art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.

 1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów na strzelnice sportowe, prelekcji, wystaw, pokazów multimedialnych, zajęć edukacyjnych z zakresu strzelectwa, kolekcjonerstwa, historii oręża, fotografii, edukacji literackiej i filmowej.

 • Współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami, instytucjami państwowymi, samorządowymi, organami administracji publicznej, podmiotami prywatnymi i organizacjami społecznymi, grupami rekonstrukcyjnymi pola walki.

 • Organizowanie konkursów, zawodów o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

 • Organizowanie imprez integracyjnych kolekcjonerów, promocyjnych i kulturalnych.

 • Działalność informacyjną, w tym za pośrednictwem Internetu poprzez redagowanie strony stowarzyszenia.

 • Prowadzenie bieżącej informacji o imprezach w zakresie strzelectwa sportowego.

 • Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 • Zapewnienie możliwości realizacji pasji kolekcjonerskich oręża różnego typu.

 

13. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim oraz członkiem klubu strzeleckiego GROM.

14. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Zarządu klubu strzeleckiego GROM po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

15. Członek ma prawo:

 • Uczestnictwa w Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu.

 • Wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia.

 • Zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

 • Uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

16. Członek zobowiązany jest do:

 • Brania czynnego  udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 • Przestrzegania postanowień regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 • Nienaruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.

 • Uzupełnienia deklaracji członkowskiej dotyczącej danych osobowych.

 

17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • Pisemnej rezygnacji z członkostwa.

 • Śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych.

 • Wykluczenia.

 

18. Władzami Stowarzyszenia są:

- Zebranie Członków.

- Prezes nadrzędnego klubu strzeleckiego GROM oraz reprezentujący sekcję kolekcjonerską Przewodniczący Stowarzyszenia.

 

19. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków sekcji kolekcjonerskiej.

20. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

21. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący sekcji kolekcjonerskiej.

22. Zebranie Członków zwołuje indywidualnie Przewodniczący sekcji kolekcjonerskiej lub z polecenia Zarządu klubu strzeleckiego GROM.

23. Przewodniczący sekcji kolekcjonerskiej może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków stowarzyszenia.

 

24. Do zakresu działania Przewodniczącego sekcji kolekcjonerskiej należy:

 • Realizacja uchwał Zgromadzenia.

 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 • Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz nadrzędny statut oraz regulamin KŻR GROM Tarnobrzeg.